I forbindelse med ferieavviklingen kan det være nyttig å vite hva du har rett til og hvilke krav du må forholde deg til . Det er først og fremst lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (ferieloven) som regulerer det du trenger å vite.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien skal avvikles, diskutere tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte. Arbeidsgiver har likevel siste ord i saken hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. I tillegg kan arbeidstaker kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni–30. september. Arbeidstaker kan også kreve å få avvikle restferien, sju virkedager, i sammenheng.

Hvor lang ferie har jeg krav på?

Som arbeidstaker har du et lovbestemt krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes hverdager og lørdager. I praksis innebærer dette at du har rett på ferie i 21 arbeidsdager. Dette fremgår av ferieloven § 5.

I feriesammenheng tilsvarer dermed seks virkedager normalt én uke. 

Hvis du ikke var i jobb året før, har du heller ikke tjent opp feriepenger. Men du har likevel rett til feriedager. 

Kan du kreve å dele opp ferien din i enkeltdager? 

Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten at du har avtalt det med arbeidsgiver. 

Dersom den vanlige arbeidstiden din er tre dager i den uken du tar ferie, har du dermed brukt én ferieuke, og ikke tre feriedager.

Overføring og utsettelse av ferie?

Dersom du ikke har tatt deg sommerferie, kan det overføres til neste år. Det følger av ferieloven § 7

Du kan også utsette ferien dersom du er arbeidsufør i denne perioden.

Rett på ekstra ferie?

Mange arbeidstakere har en femte ferieuke som følge av tariffavtalen som ble inngått i 2000/2001. 

Denne ekstra ferien gir vanligvis også en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent. Dette var en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven. 

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på en uke ekstra ferie. 

Som arbeidstaker bestemmer du selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien. 

Arbeidstakere kan nekte å ta ferie hvis feriepengene de har opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver, ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. 

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere å avvikle ferie dersom virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, for eksempel under fellesferien. 

Syk i ferien?

Hvis du blir sykmeldt i løpet av ferien, kan du kreve feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag. 

Du må dokumentere kravet med legeerklæring, og sette det fram for arbeidsgiver så raskt som mulig etter at du har gjenopptatt arbeidet. 

For å ha rett til ny ferie må du har vært helt (100 prosent) sykmeldt. 

Arbeidsufør i ferien?

Hvis du som arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. 

Du må dokumentere kravet med legeerklæring, og sette det fram for arbeidsgiver senest siste arbeidsdag før ferien. 

Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, normalt 4 ferieuker og én dag, og én ekstra uke for alle over 60 år. 

Husk at ferie i utgangspunktet er fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglede lønn mens du tar ferie. 

Arbeidstakere har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. Permisjonstiden er den perioden de mottar fødsels- eller adopsjonspenger.

Skal du avvikle ferie i løpet av permisjonstiden?

• Da forlenges permisjonen like lenge som ferien varte 

• Da bestemmer arbeidstakeren selv når ferien skal avvikles 

Når permisjonen er over, er det arbeidsgiver som har siste ord med hensyn til når arbeidstaker kan ta ferie. 

Arbeidsgiver kan likevel ikke legge ferien til omsorgspermisjonen som  partneren til arbeidstakeren eller en annen omsorgsperson til barnet, skal ha. Arbeidstakeren kan kreve at ferie som viser seg å falle i en slik omsorgspermisjon, blir utsatt. 

Hvis ikke hele ferien blir avviklet innenfor ferieåret, overføres restferien til neste år. 

Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon frem til 30. september, kan kreve å få hovedferien (3 uker) utsatt til neste år. 

Hva hvis arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker? 

Arbeidsgiver kan ikke legge arbeidstakerens ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker samtykker til det. Arbeidstakeren kan med andre ord motsette seg å avvikle allerede fastsatt ferie, i oppsigelsestiden. 

Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer. Da kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren avvikler ferien i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven. 

Hva hvis det er arbeidstakeren som har sagt opp?

I og med at arbeidsgiver har det siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstakere i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Unntaket er hvis det ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni–30. september) eller innenfor ferieåret. 

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver. 

For at arbeidsgiver skal kunne kreve at du tar ferie, må du ha opptjent feriepenger forhenværende år hos den eksisterende eller tidligere arbeidsgiveren. 

Dette har du krav på: 

• full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår hvis du tiltrer senest 30. september i ferieåret 

• tre uker ferie i hovedferieperioden (1. juni–30. september) hvis du tiltrer innen 15. august i ferieåret 

• minst én uke ferie samme år hvis du tiltrer etter 30. september