Våre oppdragsvilkår

Sist oppdatert: Bergen, 12. april 2023 

Disse oppdragsvilkårene (Vilkårene) gjelder for alle tjenester som leveres av ADI Advokater AS («ADI», «oss» eller «vi»), med mindre noe særskilt følger av oppdragsavtalen. 

1.       Gjennomføring av oppdraget

Våre tjenester utføres av ADI som firma, og ikke den enkelte advokat som er tilknyttet ADI. Alle firmaets partnere og ansatte omfattes av Vilkårene.  

ADIs rådgivning gis utelukkende til den klient som er identifisert i oppdragsbekreftelsen eller på annen måte. Vi er bare ansvarlig overfor denne klienten, og ingen andre kan basere seg på vår rådgivning. Rådgivningen er tilpasset konkrete forhold i den enkelte sak, de opplysninger som er tilgjengelig for oss og instruksjoner som vi får fra klienter. Derfor kan ikke rådgivningen legges til grunn i andre eller liknende saker.  

Vi vil utpeke én ansvarlig advokat for det enkelte oppdrag. I visse tilfeller vil vi kunne utpeke en annen advokat som vil være ansvarlig for en avgrenset del av oppdraget. I tillegg benytter vi andre advokater, traineer og medarbeider i den grad vi anser det hensiktsmessig.  

Våre tjenester utføres i henhold til de regler som gjelder oss, slik som Regler for god advokatskikk.  

2.       Priser, fakturering og betaling

Vi fakturerer normalt våre klienter etter medgått tid for oppdraget. Alle fakturaer utstedes med fjorten dagers forfallstid. Fakturaer sendes til den e-postadresse som er oppgitt av klienten ved oppdragets start. 

Timesatsene avhenger av en rekke faktorer, slik som advokatens erfaring og kompetanse med hensyn til den aktuelle saken. Tidsbruk, sakens kompleksitet, oppnådde resultater, tidspress og eventuell risiko vil også kunne spille inn. Timesatser for enkeltmedarbeidere kan bli justert i løpet av året i forbindelse med skifte av stillingskategori.  

Før arbeidet påbegynnes må det normalt innbetales et forskudd. Forskuddet er en sikkerhet for de løpende omkostningen, og det gjøres opp ved avslutning av saken.  

3.       Interessekonflikt        

Dersom det foreligger en interessekonflikt, kan vi være forhindret fra å påta oss oppdrag. Før et oppdrag etableres, vil vi derfor avklare om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. 

4.        Ansvarsbegrensning

ADI reguleres av de til enhver tid gjeldende regler om sikkerhetstillelse og ansvarsforsikring i advokatvirksomhet. ADIs sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA.  

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.  

Ved prosedyre for domstolene risikerer man, ved tap, å dekke motpartens saksomkostninger samt gebyret til retten. Det er klientens ansvar å dekke slike krav. Vi er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.  

ADI er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. 

5.       Opplysningsplikt for advokater 

ADIs opplysningsplikt reguleres av tjenesteloven § 20 som pålegger oss å opplyse potensielle kunder om følgende: 

  • Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet. 
  • Vår yrkestittel er advokat – tittelen er gitt i Norge. 
  • Våre advokater er medlem av Advokatforeningen, og dermed underlagt særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

6.      Taushetsplikt og konfidensialitet

Vi har taushetsplikt for de opplysninger vi får i saken, med de unntak som fremgår av lov, herunder hvitvaskingsloven. Med mindre noe annet er avtalt, har vi adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. 

Vi har rett til å opplyse om at vi har opptrådt på klientens vegne i saker som er offentlig kjent (også ved bruk av klientens logo) under forutsetning at vi ikke gir informasjon som ikke er offentlig kjent. 

7.      Overdragelse

Hverken klienten eller ADI kan uten den annen parts skriftlige samtykke overdra noen av de rettigheter, krav eller plikter som følger av, eller oppstår i forbindelse med, oppdraget. ADI har likevel rett til å benytte inkasso til inndrivelse av forfalte fordringer. 

8.      Personopplysninger

Som ledd i utførelsen av oppdraget vil vi behandle personopplysninger. Behandling kan også være nødvendig ved klientoppfølging og kunnskapsforvaltning utover det aktuelle oppdraget. Dersom ikke annet er avtalt, er ADI behandlingsansvarlig. Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger.

9.      Klageordning

Om du er misfornøyd med våre tjenester eller salærer vil vi diskutere dette med deg så snart som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning som begge er fornøyd med. Dersom du anser ADI for å ha brutt reglene for god advokatskikk, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no 

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.  

10.    Endringer i oppdragsvilkårene 

Vi vil kunne gjøre endringer i oppdragsvilkårene. Gjeldende versjon av vilkårene vil være tilgjengelig på vår nettside, www.adiadvokat.no. Dersom det gjøres endringer vil de tre i kraft når den endrede versjonen er lagt ut på nettsiden.