Bestill kurs eller foredrag

Retts- og kunnskapsutviklingen på arbeidslivsområdet skjer raskt.

Som arbeidsgiver i offentlig, privat eller frivillig sektor, er det det kritisk å holde seg oppdatert. Det skjer for eksempel viktige endringer på europeisk nivå, som får konsekvenser for våre norske rettsforhold.

Vi har erfarne foredragsholdere som holder kurs og foredrag tilpasset nettopp din virksomhets behov og situasjon. Kursene kan bestilles modulbasert, eller enkeltvis. Våre kurs er praktisk rettet, og er basert på vår kompetanse og erfaring på det enkelte området. Det kan bookes både foredrag og mer omfattende kurs innen temaene i menyen til høyre.

Vårt firma har særlig kompetanse innen varsling/gransking og konfliktløsning knyttet til krevende varslingssaker. Våre foredrag og kurs blir særlig praktisk rettet mot de konkrete utfordringene vi kjenner til er ulike i henholdsvis privat, offentlig og frivillig sektor.

Varslingsskolen 

I denne miniserien om varsling, gir advokat Birthe Maria Eriksen en introduksjon til ulike problemstillinger som du kan støte på i en varslingsprosess, enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver. Som ekspert på varslingsfeltet har hun opparbeidet seg god erfaring på området. I videoserien deler hun sine tips til hvordan du kan skape et godt ytringsklima i virksomheten.

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Forskning viser at hele 60% av leder synes at det er vanskelig å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Kunnskap om konflikt og konflikthåndtering kan spare virksomheten for store økonomiske tap, og bidra til at arbeidsgivers ansvar for et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø ivaretas på en god måte.

▪ Hva innebærer arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.

▪ Hvordan skal arbeidsgiver ivareta sin handlingsplikt som oppstår ved kunnskap om konflikt i egen virksomhet?

▪ Hvordan bør konflikter håndteres ut ifra et juridisk og organisasjonspsykologisk perspektiv?

Omstilling og nedbemanning

Mange bedrifter vil på et eller annet tidspunkt komme i en situasjon hvor det må gjøres tiltak for å bedre økonomien i selskapet. Ofte vil dette innebære en omstilling og nedbemanning i virksomheten.

Det er viktig å ha overblikk over det som du trenger å vite for å gjennomføre en god og ryddig nedbemanningsprosess fra A til Å, uten at det det går på bekostning av arbeidsmiljøet og tilhørigheten blant de ansatte.

▪ Hvilke lov og avtaleverk må arbeidsgiver følge?

▪ Hva ligger i saklighetskravet?

▪ Hva menes med utvalgskrets og utvalgskriterier?

▪ Hvordan skal tillitsvalgte involveres og hvor ligger fallgruvene?

Arbeidsgivers styringsrett

Dagens arbeidsmarked bærer preg av omstillinger, høyt tempo og arbeidspress. Arbeidsgivers styringsrett er et sentralt redskap når det kommer til å lede og fordele arbeidet.

▪ Men hvor går grensene for hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre i arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidssted?

▪ Når innskrenkes arbeidsgivers styringsrett?

▪ Hva betyr arbeidsgivers omsorgsplikt for utøvelse av ledelse, og dermed for hvordan arbeidsgiver utøver sin styringsrett?

Varsling – og særlig om arbeidsgivers aktivitetsplikt etter aml. § 2 A-3 ved mottak av varsler fra arbeidstakere

Når arbeidstaker varsler om mulige kritikkverdige forhold i virksomheten, er det et signal til arbeidsgiver om mulige kritikkverdige forhold i virksomheten. Ved mottak av et varsel, utløses bestemte plikter for arbeidsgiver som i aml. § 2A-3 er regulert i to spor: 1) En plikt til å sørge for en tilstrekkelig undersøkelse av innholdet i varselet innen rimelig tid, og 2) En plikt til å sørge for at vedkommende sikres et forsvarlig arbeidsmiljø, også etter å ha varslet.

▪ Hvordan unngå kjente fallgruver ved ivaretakelse av arbeidsgivers aktivitetsplikt?

▪ Hvordan henger de to delene av aktivitetsplikten sammen?

▪ Hva innebærer arbeidsgivers undersøkelsesplikt?

▪ Hva ligger i arbeidsgivers særskilte ansvar for å sikre arbeidstaker som har varslet et forsvarlig arbeidsmiljø?

Forebygging og håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen

Alle arbeidstakere har rett på et forsvarlig arbeidsmiljø, uten seksuell trakassering. Seksuell trakassering er belastende for den som utsettes, men vil også kunne prege et helt arbeidsmiljø.

▪ Hvor går grensen for seksuell trakassering?

▪ Hvordan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?

▪ Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

 

Oppfølging under sykefravær

God og systematisk oppfølging av sykemeldte, fordrer kunnskap om partenes plikter og rettigheter i sykefraværsarbeidet. Det å følge opp sykmeldinger er ressurskrevende. Hvis man skal lykkes i oppfølging av sykmeldte må lederne være trygge på regelverk og rammer, slik at det kan gjennomført de tiltakene man ønsker på riktig tidspunkt og med god kvalitet.
▪ Hvordan utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøter?
▪ Hvilke forhold har betydning for hvor lang arbeidsgivers tilretteleggingsplikt strekker seg i det enkelte tilfellet?

 

Medbestemmelse vs. arbeidsgivers styringsrett

En rekke studier viser at ansattes involvering i beslutningsprosesser gir mindre motstand og økt jobbengasjement. Et velfungerende bedriftsdemokrati hvor tillitsvalgte fungerer i rollen som talsperson for de ansatte, fordrer kunnskap om partenes rettigheter og plikter i henhold til hovedtariffavtalen.

▪ Hvilke rettigheter og plikter har partene i henhold til hovedavtalen?

  ▪ Hvilke nivå av medbestemmelse knytter seg til ulike endringer som gjennomføres i virksomheten og de beslutninger som fattes av ledelsen?

Ansettelsesprosesser

Ansettelser er ofte en sentral del av lederoppgavene. Mange er imidlertid usikre på hvilke opplysninger en kan spørre arbeidssøker om på intervjuet, og når en eventuelt kan ansette midlertidig. Hvilke krav stilles til innhold i arbeidsavtalen, og hva er nyttig å være bevisst på når det inngås avtale om prøvetid? Hvordan går en frem når en skal følge opp en nyansatt som viser manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet? Manglende oppfølging i den avtaleprøvetiden er også en typisk fallgruve, som kan bli svært kostnadskrevende for virksomheten.

▪ Hva kan en spørre om på jobbintervjuet?

▪ Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

▪ Hvordan følge opp og dokumentere manglende tilpasning til arbeidet?

Skriftlig advarsel og drøftingsmøter

Oppfølging av arbeidstaker fordrer fra tid til annen mer formelle prosesser, hvor skriftlighet og notoritet er viktig, ikke minst fordi det kan ende i rettslige prosesser.

▪ I hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å tildele den ansatte en skriftlig advarsel?

▪ Hvordan skal et drøftingsmøte gjennomføres?

Bestill modulbaserte kurs eller foredrag

Kursene kan bestilles i sin helhet eller modulbasert/enkeltvis. Er det ønskelig med opplæring innen andre tema og problemstillinger knyttet til arbeidslivets rettsforhold enn det som fremkommer av listen ovenfor, er det bare å ta kontakt. 

Ønsker du kurs eller foredrag som er særlig tilpasset konkrete utfordringer som virksomheten står overfor, er dette også mulig.