Bestill kurs eller foredrag

Retts- og kunnskapsutviklingen på arbeidslivsområdet skjer raskt.

Som arbeidsgiver i offentlig, privat eller frivillig sektor, er det det kritisk å holde seg oppdatert. Det skjer for eksempel viktige endringer på europeisk nivå, som får konsekvenser for våre norske rettsforhold.

Vi har erfarne foredragsholdere som holder kurs og foredrag tilpasset nettopp din virksomhets behov og situasjon. Kursene kan bestilles modulbasert, eller enkeltvis. Våre kurs er praktisk rettet, og er basert på vår kompetanse og erfaring på det enkelte området. Det kan bookes både foredrag og mer omfattende kurs innen temaene i menyen til høyre.

Vårt firma har særlig kompetanse innen varsling/gransking og konfliktløsning knyttet til krevende varslingssaker. Våre foredrag og kurs blir særlig praktisk rettet mot de konkrete utfordringene vi kjenner til er ulike i henholdsvis privat, offentlig og frivillig sektor.

Varslingsskolen 

I denne miniserien om varsling, gir advokat Birthe Maria Eriksen en introduksjon til ulike problemstillinger som du kan støte på i en varslingsprosess, enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver. Som ekspert på varslingsfeltet har hun opparbeidet seg god erfaring på området. I videoserien deler hun sine tips til hvordan du kan skape et godt ytringsklima i virksomheten.

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Forskning viser at hele 60% av leder synes at det er vanskelig å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Kunnskap om konflikthåndtering kan spare virksomheten for store økonomiske tap, og bidrar til at arbeidsgivers ansvar for et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø ivaretas på en god måte.

Hva innebærer arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø, og hvordan skal arbeidsgiver ivareta sin undersøkelsesplikt? Hvordan skal konflikter håndteres ut ifra et juridisk perspektiv?

Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanningSamfunnsutviklingen og ytre forhold som påvirker virksomhetens økonomi, fordrer at ledelsen kan ta nødvendige grep for å ivareta ledelsens behov for å sikre forsvarlig drift.

Hvordan gjennomføre en saklig og forsvarlig omstilling og/eller nedbemanning, uten at det det går på bekostning av arbeidsmiljøet og tilhørigheten blant de ansatte?

Arbeidsgivers styringsrett

Dagens arbeidsmarked bærer preg av omstillinger, høyt tempo og arbeidspress. Arbeidsgivers styringsrett er et sentralt redskap mår det kommer til å lede og fordele arbeidet.

Hvor går grensene for hvilke endringer arbeidsgiver gjøre i arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidssted? Og hva betyr arbeidsgivers omsorgsplikt for utøvelse av ledelse?

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter aml. § 2 A-3 ved mottak av varsler fra arbeidstakere

Når arbeidstaker varsler om mulige kritikkverdige forhold i virksomheten, er det et signal til arbeidsgiver om at noe kan være er galt. Ved mottak av et varsel, utløses bestemte plikter for arbeidsgiver som i aml. § 2A-3 er regulert i to spor: 1) En plikt til å sørge for en tilstrekkelig undersøkelse av innholdet i varselet innen rimelig tid, og 2) En plikt til å sørge for at vedkommende sikres et forsvarlig arbeidsmiljø, også etter å ha varslet. Det vil oppstå vanskelige valg og vurderinger i håndteringen av en varslingssak. Vi tilbyr kurs i hvordan du som arbeidsgiver kan ivareta din aktivitetsplikt. Dette omfatter spørsmål som hvordan man kan ivareta undersøkelsesplikten i forhold til et mottatt varsel og ivareta arbeidstaker som har varslet, den omvarslede samt andre berørte.

Forebygging og håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen

Alle arbeidstakere har rett på et forsvarlig arbeidsmiljø, uten seksuell trakassering. Seksuell trakassering er belastende for de involverte og vil kunne prege et helt arbeidsmiljø. Vi tilbyr kurs om hvordan din virksomhet kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kurset passer for ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og andre som har personalansvar.

Grensen for seksuell trakassering – hvor går den? Hvordan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

 

Oppfølging under sykefravær

God og systematisk oppfølging av den sykemeldte fordrer kunnskap om plikter og rettigheter i sykefraværsarbeidet.

Hvordan utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøter? Hvilke momenter kan trekkes inn i vurderingen av hvor langt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt strekker seg i det enkelte tilfellet?

Medbestemmelse vs. arbeidsgivers styringsrett

En rekke studier viser at ansattes involvering i beslutningsprosesser gir mindre motstand og økt jobbengasjement. Et velfungerende bedriftsdemokrati hvor tillitsvalgte fungerer i rollen som talsperson for de ansatte, fordrer kunnskap om partenes rettigheter og plikter i henhold til hovedtariffavtalen.

Hvilke rettigheter og plikter har partene i henhold til hovedavtalen? Hvilke nivå av medbestemmelse knytter seg til ulike endringer som gjennomføres i virksomheten og de beslutninger som fattes av ledelsen?

Ansettelsesprosesser

Ansettelser er ofte en sentral del av lederoppgavene. Mange er imidlertid usikker på hvilke opplysninger kan en spørre arbeidssøker om på intervjuet, og når en eventuelt kan en ansette midlertidig.

Hvilke krav stilles til innhold i arbeidsavtalen, og hva er nyttig å være bevist på når det inngås avtale om prøvetid? Manglende oppfølging i den avtaleprøvetiden er også en klassisk fallgruve som kan være svært kostnadsfull for virksomheten. Hvordan går en frem når en skal følge opp en nyansatt som viser manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet?

Skriftlig advarsel og drøftingsmøter

Oppfølging av arbeidstaker fordrer fra tid til annen mer formell prosesser hvor skriftlighet og dokumentasjon utgjør en vesentlig faktor.

I hvilke situasjoner er det hensiktsmessig å tildele den ansatte en skriftlig advarsel og hvordan gjennomføres et drøftingsmøte?

Bestill kurs eller foredrag

Er det ønskelig med opplæring innen andre tema og problemstillinger knyttet til arbeidslivets rettsforhold enn det som fremkommer av listen ovenfor, er det bare å ta kontakt.

Ønsker du kurs eller foredrag som er særlig tilpasset konkrete utfordringer som virksomheten står overfor, er dette også mulig.