Hvorvidt direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) skal gjennomføres i norsk rett er til vurdering. Formålet med varslingsdirektivet er å styrke håndhevelsen av EU-retten ved å verne personer som varsler om brudd på særskilt angitt EU-rett. Det er altså begrenset til å omfatte varsling som angår EU-retten.

Advokatfirmaet Lund & Co har, på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, utredet direktivet. Høringsnotatet er sendt ut til høring av Justis- og beredskapsdepartementet, som skal følge opp arbeidet videre.

Høringsfristen er 16. september.

Her kan du lese hele høringsnotatet.