Noen ganger ønsker arbeidsgiver at de ansatte legger ut for reiseutgifter i forbindelse med arbeidsreise. Men kan de tvinge deg til å gjøre det?

Et pålegg fra arbeidsgiver som innebærer at du som ansatt plikter å påta deg et personlig ansvar overfor tredjemenn for utgifter til flyreiser og hotell i forbindelse med arbeidsreiser, forutsetter et rettslig grunnlag.

Et slikt rettslig grunnlag kan være enten i tariffavtale eller individuelle avtaler.

Utgifter til flybilletter og hotell ved arbeidsreiser er utvilsomt driftsutgifter. Det alminnelige rettslige utgangspunktet er at slike utgifter er virksomhetens ansvar og at ansvaret i forhold til tredjemann ikke kan flyttes over på arbeidstakere med mindre det avtales konkret.

De økonomiske utgiftene til fly og hotell kan bli store og kanskje skje på kort varsel. I tillegg kan det føre til en uheldig sammenblanding med private midler og arbeidsgivers penger. Det er derfor ikke innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge ordningen.

Merk at andre «mindre» utgifter, som f.eks. utgifter til mat, kollektivtransport o.l.  kan være innenfor arbeidsgivers styringsrett som du kan pålegges å forskuttere. Hva som menes med «mindre» utgifter må vurderes konkret i vert enkelt tilfelle.

Hva betyr dette for deg?

Dersom en eventuell tariffavtale eller din individuelle arbeidsavtale ikke gir uttrykk for at du skal dekke større kostnader i forbindelse med reise, kan arbeidsgiver ikke kreve at du skal legge ut. Slike utgifter er arbeidsgivers ansvar.

Kan arbeidsgiver endre arbeidskontrakten som følge av at du ikke innretter deg etter et urettmessig pålegg?

Arbeidsgiver kan ikke fritt og ubegrenset endre arbeidskontrakten du har som arbeidstaker. Som arbeidstaker vil du være beskyttet mot urettmessige omplasseringer.

Dersom arbeidsgiver, uten ditt samtykke, flytter deg til en annen avdeling og dette er i strid med arbeidsavtalen og/eller arbeidsgivers styringsrett, så anses dette for å være en ulovlig endringsoppsigelse. Det samme gjelder dersom du blir satt ned i lønn eller stillingen din endres vesentlig eller mister sitt grunnpreg.

Hva betyr dette for deg?

Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre din arbeidskontrakt som følge av at du nekter å innrette deg etter et urettmessig krav om å dekke reiseutgifter.