Fra 1. januar 2023 bør du være oppmerksom på disse lovendringene.

Deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven styrkes

  • Ansettelse på heltid som hovedregel: Fra 1. januar 2023 skal arbeidstakere som hovedregel ansettes i heltidsstillinger. Dersom behovet for deltid dokumenteres skriftlig og drøftes med tillitsvalgte kan det gjøres unntak. Regelendringene innebærer altså en dokumentasjons- og drøftelsesplikt for arbeidsgiver ved bruk av deltidsstillinger.
  • Deltidsansattes fortrinnsrett utvides: Før årsskiftet gjaldt fortrinnsretten til heltid bare ved nyansettelser. Fra 1. januar gjelder fortrinnsretten også ved innleie av arbeidstakere, jf. aml. § 14-3 (1). I tillegg skal deltidsansatte ha fortrinnsrett til ekstravakter og liknende, se aml. § 14-3 (2). Dette innebærer at arbeidsgiver også skal tildele slike vakter til deltidsansatte før de ansetter eller leier inn arbeidstakere.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

  • Endringer i innskuddspensjonsloven: Nå får selvstendige næringsdrivende pensjonssparing fra første krone dersom de har innskuddspensjon.

Registrering av verv og økonomiske interesser

  • Også statsansatteloven er endret fra årsskiftet. I medhold av § 39a kan statlige arbeidsgivere kreve at statsansatte i bestemte stillinger registrerer sine verv og økonomiske interesser. Registrering kan kreves dersom det er nødvendig ut fra vedkommendes stilling, funksjon eller ansvarsområde.