Den 17. mars 2023 vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke arbeidstakernes vern. Dermed er det klart at de nye reglene om arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern trer i kraft 1. januar 2024. Her får du en gjennomgang av noen av de mest sentrale lovendringene.

Ny definisjon av arbeidstakerbegrepet

Fra årsskiftet defineres arbeidstaker som «enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen», jf. aml. § 1-8 første ledd. I vurderingen av om vedkommende kan klassifiseres som arbeidstaker skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.

I tillegg har lovgiver tatt inn en legalpresumsjon i bestemmelsens første ledd tredje punktum. Dersom det er rimelig tvil om vedkommende skal anses som arbeidstaker eller oppdragstaker, er det en presumsjon for at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at det foreligger et oppdragsforhold.

Hva betyr dette for deg?

Ved presiseringen av arbeidstakerbegrepet vil det bli lettere å vite hvem som skal anses som en arbeidstaker og en oppdragstaker. Lovendringen er kun ment som en tydeliggjøring av lovteksten. Det innebære altså ingen realitetsendring.

Konsekvensen av den nye presumsjonen er at man i tvilstilfeller må konkludere med arbeidstakerstatus. Dette innebærer at det kun er der det er en tydelig selvstendighet i oppdraget, at vedkommende vil klassifiseres som oppdragstaker. Legalpresumsjonen vil altså gjøre risikoen for å utfordre statusen som oppdragstaker mindre dersom det foreligger tvil.

Lovendringer for konsern

Fra 1. januar 2024 får arbeidstakere også et utvidet stillingsvern i konsern. Lovens § 15-7 annet ledd får et nytt tredje punktum som fastslår at oppsigelse grunnet virksomhetens eget forhold ikke er saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker innenfor konsernet eller gruppen.

Fortrinnsretten utvides tilsvarende, slik at arbeidstakere som er oppsagt på grunn av virksomhetens forhold, får fortrinnsrett til nyansettelse i alle foretakene i konsernet, jf. § 14-2 første ledd.

Hva betyr dette for deg?

Som arbeidstaker i et konsern, vil du få et styrket vern og flere rettigheter i forbindelse med omstrukturering og nedbemanning. Som arbeidsgiver i konsern vil du få flere og nye plikter ved omorganisering og nedbemanning: Selskap som er en del av et konsern, får en plikt til å tilby annet passende arbeid dersom det finnes i de øvrige konsernselskapene. I tillegg vil fortrinnsretten etter oppsigelse utvides til tilsvarende. Som arbeidsgiver er det derfor viktig å gjøre nødvendige tilpasninger for å overholde nye lovkravene som trer i kraft fra årsskiftet.