I går ble flere enn 20.000 arbeidstakere tatt ut i streik, og det varsles om at streiken skal tappes opp. Her er noen viktige forhold du som arbeidstaker og arbeidsgiver må være kjent med.

Hvem kan tas ut i streik?

Det er kun arbeidstakere som det er varslet plassfratredelse for, som kan tas ut i streik. Det innebærer at øvrige arbeidstakere har en rett og plikt til å utføre arbeidet som normalt. Det er altså uten betydning at arbeidstakere er organisert i den samme, eller en annen fagforeningen. Dette gjelder også for oppdragstakere og leverandører av andre tjenester.

Hva innebærer det for deg som arbeidstaker?

Som arbeidstaker må du fortsette arbeidet som normalt, dersom du ikke er omfattet av plassfratredelsen.

Hva innebærer det for deg som arbeidsgiver?

Som arbeidsgiver kan du også kreve at arbeidstakere som ikke er omfattet av plassfratredelsen, jobber som vanlig.

Når er det adgang til å permittere arbeidstakere som ikke streiker?

Dersom det ikke er mulig å sysselsette ikke-streikende arbeidstakere, kan arbeidsgiver permittere disse. Et eksempel på dette er når arbeidet må stanses på grunn av streiken. Arbeidstaker har som hovedregel krav på fjorten dagers permitteringsvarsel. Arbeidsgiver kan velge å sende et betinget eller ubetinget permitteringsvarsel.

Hva innebærer dette for deg som arbeidstaker?

Som ikke-streikende arbeidstaker kan du risikere å få permitteringsvarsel dersom arbeidet ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Hva innebærer det for deg som arbeidsgiver?

Som arbeidsgiver må du overholde kravene til permittering, herunder krav til permitteringsvarsel.

Når foreligger det streikebryteri?

Det kan bli ansett som streikebryteri dersom arbeidsgiver får noen andre ansatte til å utføre arbeidsoppgavene til den som streiker. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver leier inn eller ansetter noen til å utføre det arbeidet som den streikende skulle gjort.

Hva betyr det for deg som arbeidstaker?

Som arbeidstaker vil du altså kunne regne med å få ekstra arbeidsoppgaver eller økt arbeidsmengde under streiken. En forutsetning er at eventuelle endringer eller merarbeid ligger innenfor rammene av arbeidsavtalen.

Hva innebærer det for deg som arbeidsgiver?

Som arbeidsgiver må du være oppmerksom på hvilke arbeidsoppgaver du kan overføre til arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik. Dette må vurderes konkret. Det vil for eksempel kunne aksepteres at arbeidsoppgaver som utføres av en gruppe eller i samarbeid med flere, gjennomføres, selv om én i gruppen er tatt ut i streik.

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du trenger bistand til å håndtere konsekvensene av streiken. Vi hjelper deg gjerne!