Rett og plikt til å ha ferie er av stor betydning for den enkeltes helse og velferd. Feriepenger er et viktig og nødvendig virkemiddel for at arbeidstakere skal ha økonomisk mulighet til å avvikle ferien. Nedenfor følger en gjennomgang av det du bør vite om feriepenger.

Retten til feriepenger gjelder for alle arbeidstakere, og reglene fremgår av ferieloven. Formålet med loven er å sikre at alle arbeidstakere får sin årlige feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver kan derfor ikke fravike loven, slik at det virker til skade for arbeidstaker. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan innføre andre ordninger enn loven legger opp til, dersom det er til ugunst for den ansatte. Et eksempel på dette er at arbeidsgiver ikke kan utbetale feriepenger på et mye tidligere tidspunkt enn det ferieloven fastsetter. I Norge har vi ingen lønnet ferie, og feriepengene tjenes opp av den ansatte selv.

Hva er grunnlaget for feriepengene?

Feriepengene beregnes basert på arbeidsvederlaget ditt. Utbetalinger som gjelder dekning av utgifter, bilhold eller kost og losji regnes ikke som arbeidsvederlag. Lovens normalordning er at feriepenger skal opptjenes året før det utbetales feriepenger. Denne perioden er kalt opptjeningsåret. Grunnlaget for feriepenger skal fremgå av den årlige sammenstillingen som du får fra arbeidsgiver.

Når utbetales feriepengene?

Pengene skal utbetales samlet, på siste lønningsdag før uttaket av ferien i ferieåret. Utbetalingen skjer vanligvis i juni. Denne normalordningen kan fravikes ved at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler å dele opp ferien. Men da må dette gjøres på en måte som sikrer at feriepengene kompenserer for bortfallet av lønnen. Pengene skal ikke brukes til andre formål.

Arbeidsgiver kan ikke inkludere feriepengene i lønnen din. Det kan likevel gjøres unntak dersom dette er direkte regulert i tariffavtalen.

Hvor mye har du krav på i feriepenger?

Du har krav på minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget utbetalt i feriepenger. Dersom du er over 60 år skal minst 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget utbetales i feriepenger. Dersom bedriften din har tariffavtale er prosentsatsen litt høyere, normalt 12 prosent.

Opptjening av feriepenger under sykdom

Dersom du får utbetalt sykepenger av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, det vil si opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode, regnes også dette som feriepengegrunnlag. Det samme gjelder dersom du mottar omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom i inntil 10 dager når dette er betalt av arbeidsgiver.

Dersom du mottar trygd, utbetaler NAV feriepenger av sykedager for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Det utbetales også feriepenger fra NAV av foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon for en begrenset periode. Dersom du mottar dagpenger, er det folketrygdloven som regulerer feriepengene fra dette beløpet.

Hva hvis du ikke har avviklet ferie?

Dersom du ikke tar ferie i år, overføres denne til neste år. Det kan ikke utbetales feriepenger for ferie som ikke er avviklet. Arbeidsgiver har imidlertid plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og som arbeidstaker har du plikt til å ta feire. All lovbestemt ferie som ikke avvikles i løpet av ferieåret, skal overføres til kommende ferieår. Dette gjelder også dersom du har vært syk i flere år og har ferie til gode. Det er med andre ord først når du tar ferie at feriepengene utbetales.

Hva skjer hvis du slutter i jobben?

Dersom arbeidsforholdet ditt opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales på den siste vanlige lønningsdagen før du slutter. Dersom deler av feriepengene ikke kan beregnes innen det tidspunktet, kan dette resterende beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Dersom du ikke har avviklet all ferien som du har rett på når du slutter, skal feriepengene som er opptjent fra forrige arbeidsgiver, dekke lønn som faller bort ved ferieavvikling hos neste arbeidsgiver.

Ønsker du rådgiving?

Har du spørsmål knyttet til feriepenger eller arbeidslivets rettsforhold generelt? Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre advokater.