Saker om seksuelt krenkende atferd utgjør ofte grensetilfeller, og det kan være vanskelig å avgjøre hvor grensen går mellom klønete opptreden og det straffbare. Høyesterett kom nylig med en avgjørelse om dette spørsmålet. Etter en konkret vurdering konkluderte retten med at en politiinstruktørs atferd under en sanitetsøvelse var rammet av straffelovens forbud mot seksuelt krenkende atferd. Dommen gir veiledning for hvor grensen går for seksuelt krenkende atferd.

Nærmere om saksforholdet

Saken gjaldt spørsmål om en politiinstruktørs atferd under en sanitetsøvelse utgjorde seksuelt krenkende atferd i strid med straffeloven § 298. Under øvelsen skulle instruktøren fra Politihøgskolen vise hvordan man søkte etter blod på en skadet person, blant annet ved å føre hånden over huden på låret innenfor buksen til en kvinnelig student. Mens han gjorde dette sa han «her var det klamt». Etter at han var ferdig spurte han studenten «følte du deg voldtatt nå?» og da hun svarte nei, sa han «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok». Instruktøren gjentok de siste utsagnene da studentens makker gjorde øvelsen på låret hennes.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett viste til at det skal foretas en samlet bedømmelse med utgangspunkt i den konkrete situasjonen og det aktuelle hendelsesforløpet. Videre fremhevet retten at det ikke kreves at utsagnet er seksuelt motivert, eller at den utsagnet er rettet mot, oppfatter det som seksuelt krenkende. Det er tilstrekkelig at utsagnet har seksuell tilknytning. Høyesterett presiserte imidlertid at det skal være et visst rom for uheldig og klønete opptreden før atferden rammes av straffeloven. Videre uttalte Høyesterett at saken utgjorde et grensetilfelle. Likevel ble det lagt avgjørende vekt på siktedes stilling som instruktør og overordnet i situasjonen. Det ble også lagt vekt på utsagnene sett i sammenheng med handlingen som ble utført. Mot denne bakgrunn kom Høyesterett til at de siste utsagnene om voldtekt og at han ikke hadde gjort jobben sin godt nok var rammet av lovens forbud.

Dommen gir viktig veiledning for hvor grensen går for straffbar seksuelt krenkende atferd. Den viser at stilling, over- og underordningsforhold samt hvilken situasjon atferden inngår i – får stor betydning for vurderingen. Selv om dommen gjelder grensen for straffbar atferd, har den også overføringsverdi til likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser – all den tid terskelen for seksuelt krenkende atferd er høyere enn det som kreves etter likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser og forbudet mot seksuell trakassering.

Du kan lese avgjørelsen i sin helhet her: hr-2023-1063-a.pdf (domstol.no)