30 små og mellomstore bemanningsselskaper som ville stanse de nye innleiereglene for arbeidskraft, tapte rettssaken mot staten på alle punkter om at de nye innleiereglene er i strid med EØS-reglene.

Bakgrunnen er at det 1. april ble innført en regelendring i arbeidsmiljøloven §14-12 første ledd som medfører at innleie av arbeidstaker fra en virksomhet som har til formål å drive utleie, ikke lenger er tillatt «når arbeidet er av midlertidig karakter».
I tillegg ble det innført et forbud mot innleie av arbeidskraft til byggenæringen i regionene Oslo, Viken og tidligere Vestfold. De nye reglene ble først gitt virkning for inngåtte kontrakter fra og med 1. juli 2023.

Bemanningsselskapene ønsket ved midlertidig forføyning å få utsatt innføringen av de nye reglene inntil overvåkingsorganet Esa har avgjort om de er i strid med EØS-avtalen eller ikke. Tingretten konkluderte med at regelendringene som er innført, var legitime og forholdsmessige.

«Retten vurderer at det ikke er sannsynliggjort fra saksøkernes side at begrunnelsene for lovvedtaket og forskriftsvedtaket ikke bygger på tvingende allmenne hensyn i EØS-rettslig forstand, som kan rettferdiggjøre de aktuelle restriksjonene relatert til EØS-avtalens artikkel 36, dersom restriksjonene er egnede, nødvendige og forholdsmessige», skriver tingrettsdommer Atle Torvund.