Tvister
Når parter ikke blir enige og tvist oppstår, finnes flere mulige fremgangsmåter for å løse tvisten. Fra de enklere til de mer omfattende.

Er du kommet opp i en tvist, vil vi alltid forsøke å løse tvisten på den enkleste måten. Det vil du som regel være best tjent med.

Forhandlinger

Dette er den enkleste måten for tvisteløsning. Alle parter må ville det. Målet er en avtalt løsning.

Forhandlinger forutsetter også en viss vilje til å gi og ta. Det krever også god forberedelse og vurderinger av egne styrker og svakheter.
Det kan være en fordel å trekke inn andre forhold enn det tvisten gjelder, ved å «gjøre kaken større»

Mekling

Dette er forhandlinger hvor en utenforstående trekkes inn. Alle parter må ønske det. Mekleren er nøytral, hører på begge parter og gir råd og innspill.

Mekler kan være engasjert av partene. De må også være enige om hvem som skal være mekler.

Domstolene tilbyr også mekling (rettsmekling). Det forutsetter at tvisten står for domstolene.

Rettssak

Tvister som ikke lar seg løse på annen måte, kan bringes inn for domstolene. Det er tidkrevende og kostbart. Som part i en tvist bør du alltid vurdere dette nøye. Hvor sterkt saken står er viktig. Du må også vurdere hvor viktig det er å få løst tvisten, både økonomisk og på annen måte. 

Det å føre sak for domstolene, kalles prosedyre. Advokater opptrer da som prosessfullmektiger.

Vår tvistekompetanse

Vi har omfattende erfaring med å bistå i tvistesaker. Advokat Rolf Bech-Sørensen har prosedert et svært stor antall saker for domstolene. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994.

ADI Advokater kan bistå deg med:

  • Forhandling
  • Strategisk rådgivning
  • Mekling
  • Prosedyreoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett
Alt 8_temaboks