Regjeringen vil styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet ved å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljølova også gir vern mot seksuell trakassering.

– Regjeringen ønsker å føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet. Vi er opptatt av at vi har et arbeidsliv som er åpent og inkluderende, og at ingen skal bli utsatt for trakassering og vold i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

 I proposisjonen foreslår regjeringen:

  • At Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 190.
  • Å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljølova også gjelder et vern mot seksuell trakassering.
  • Å ta inn en definisjon av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven, som tilsvarer definisjonene i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Å tydeliggjøre oppgavene til verneombudet som etter loven skal sørge for at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakaren er ivaretatt.
  • At verneombudet skal få opplæring i handtering av vold og trakassering på arbeidsplassen og at arbeidsgiver skal ha rutiner for å forebygge og håndtere trakassering i virksomheten.

Hva betyr dette for deg?

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven at trakassering og seksuell trakassering er forbudt. Loven gjelder for alle samfunnsområder, arbeidslivet inkludert. Forslag om lovendring vil derfor ikke endre gjeldende rett. Ved at begrepene seksuell trakassering og trakassering blir definert og foreslått tatt inn i arbeidsmiljøloven kan det likevel klargjøre at arbeidstakere ikke skal utsettes for denne typen atferd.

Du kan lese hele lovforslaget her: Prop. 48 LS (2022–2023) – regjeringen.no  

ADI Advokater tilbyr kurs om hvordan du som arbeidsgiver, leder, tillitsvalgt eller HR-ansvarlig kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på din arbeidsplass. Du finner mer informasjon om kurset her.