Spørsmålet ble nylig behandlet i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett. I den konkrete saken konkluderte retten med at arbeidsgiver ikke pliktet å utlevere informasjon om varslerens identitet.

Saken gjaldt en tidligere ansatt som reiste sak mot arbeidsgiver med krav om erstatning for æreskrenkelse. Et sentralt tema i saken var flere varsler rettet mot saksøker. Saksøker krevde at varslerne ble identifisert, men arbeidsgiver hadde lovet å holde varslerne anonym. Dermed var det opp til lagmannsretten å ta stilling til om arbeidsgiver kunne få fritak fra å fremlegge oversikten over varslere som bevis i saken, såkalt bevisfritak.

Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at det forelå bevisfritak for varsler og varslerens identitet. I kjennelsen ble to sentrale hensyn veid mot hverandre. Hensynet til å oppnå et materielt riktig resultat i erstatningssaken, og arbeidsgivers plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder å forebygge at ansatte utsettes for gjengjeldelse på grunn av varsling. I denne konkrete saken ble det lagt avgjørende vekt på at taushet rundt varslernes identitet hadde stor betydning for å forebygge brudd på arbeidsmiljøloven og sikre varsleren et reelt vern mot gjengjeldelse. At arbeidsgiver hadde lovet varslerne anonymitet var, ifølge retten, ikke tilstrekkelig for bevisfritak.

Hva betyr avgjørelsen for deg som arbeidsgiver?

Arbeidsgiver plikter å undersøke varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Det innebærer som hovedregel at den som er omvarslet får mulighet til å svare på anklagene i varselet. I den forbindelse kan omvarslede kreve å vite hvem som har varslet. Av den grunn kan ikke arbeidsgiver gi løfte om å holde varslerens identitet skjult. Det kreves noe mer, for eksempel at anonymisering skjer som et tiltak for å forebygge gjengjeldelse

Hva betyr avgjørelsen for deg som arbeidstaker?

Som arbeidstaker har du ikke en lovbestemt rett til å varsle anonymt. Det innebærer at du ikke kan varsle på en medarbeider eller leder uten at vedkommende får vite hvem som har varslet. Unntak kan likevel tenkes. Som kjennelsen fra lagmannsretten illustrerer, vil behovet for vern mot gjengjeldelse kunne begrunne anonymitet.

Vil du vite mer?

Vår kollega, advokat Irene Hagen, skrev mastergrad om temaet allerede høsten 2019. En bearbeidelse av masteroppgaven har resultert i en grundig artikkel om hvorvidt varsleren har vern mot at hans eller hennes identitet gjøres kjent for den omvarslede. Du kan lese artikkelen her. 

Avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett finner du her.