Gjengjeldelse mot arbeidstaker?

Arbeidstaker som sier ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har rett på varslervern. Varslervernet innebærer at arbeidstaker som varsler ikke skal utsettes for negative sanksjoner på grunn av at vedkommende har varslet, altså gjengjeldelse. Dette særskilte varslervernet utløses likevel ikke dersom ytringene bare gjelder arbeidstakerens eget forhold. Derfor er grensedragningen mellom ytringer som utgjør et varsel og ytringer som gjelder arbeidstakerens eget forhold viktig.

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom om dette temaet. En sykepleier gikk til sak mot arbeidsgiver etter hun ble oppsagt. Sykepleieren hevdet blant annet at oppsigelsen utgjorde en gjengjeldelseshandling som følge av at hun hadde varslet. Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, til at saken ikke var en varslingssak, men en personalsak. Det særskilte varslervernet ble derfor ikke utløst. Lagmannsretten bemerket videre at arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker uansett ikke utgjorde gjengjeldelseshandlinger, men at dette var saklig oppfølging i kraft av arbeidsgivers styringsrett. 

Hva betyr dette for deg?

Basert på gjennomgangen bør du som arbeidstaker ha klart for deg hvilke ytringer som utgjør et varsel, ved å være særlig bevisst på grensen mot personalsaker. I sistnevnte saker har du nemlig ikke rett på et særskilt varslervern. 

Som arbeidsgiver er det viktig å ha gode varslingsrutiner der det spesifiseres hvilke ytringer som regnes som et varsel. Det vil skape klarhet for både ansatte og dem som mottar et varsel. På den måten kan du forebygge at det oppstår konflikt rundt selve klassifiseringen av en ytring som et varsel eller ikke. I personalsaker kan påstander om trakassering fra arbeidsgivers side, by vanskelige grensedragninger. Påstander om trakasseringer omfattes jo av varslingsretten, mens personalsaker faller utenfor. Da må det vurderes om den ansatte rent faktisk utsettes for trakassering. Vurderingen tar utgangspunkt i den enkeltes subjektive vurdering, men skal suppleres med en objektiv vurdering av om handlingen er alvorlig nok til å klassifisere som trakassering. 

Les hele avgjørelsen her