Bakgrunn

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte den 17. januar 2022 ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Det foreslås å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Forslaget legger også opp til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter fremfor at arbeidsgiveren benytter tilkallingsvikarer og lignende eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet. Forslaget som er sendt på høring gjelder endringer i arbeidsmiljøloven §14-3 og innføring av en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, § 14-1 b.

Mulige konsekvenser

Dersom forslagene har den konsekvens at det blir færre ansatte og at disse har større stillinger i virksomhetene, vil det kunne medføre mindre fleksibilitet for arbeidsgiverne til å dekke opp midlertidig arbeidskraftbehov ved uforutsett fravær og uforutsette svingninger i arbeidsmengden.

Deltidsansatte i mindre stillinger fungerer i dag i enkelte sektorer i stor grad som en form for «arbeidskraftreserve». Forslagene kan av samme grunn også innebære økt bruk av overtid fremfor merarbeid, noe som vil ha økonomiske konsekvenser for virksomheter.

Forslaget må også antas i noen grad å medføre økonomiske konsekvenser for virksomheter som driver med utleie. Videre vil trolig forslaget medføre administrative og økonomiske konsekvenser i en omstillingsfase, da virksomhetene må lage system for og legge til rette for utøvelse av fortrinnsretten.

Også på lengre sikt vil endringen ha en konsekvens, ved at det særlig i enkelte sektorer vil innebære at arbeidsgiver i større grad må tilrettelegge for å dekke opp arbeidskraftbehov ved bruk av deltidsansatte i stedet for tilkallingsvikarer eller innleie