Forfatter: Advokatfullmektig Irene Hagen

Det kan oppleves som nokså inngripende og overraskende dersom arbeidsgiver plutselig foretar trekk i arbeidstakerens lønn. Helt siden 1890-tallet har vi hatt lovbestemmelser som har begrenset adgangen til å gjøre dette. Hovedregelen er at arbeidsgiver er avskåret fra å trekke ansatte i lønn, foruten i noen særskilte unntakstilfeller. 

Hensikten bak reglene om lønnstrekk er at lønnen er arbeidstakerens levebrød, noe som gjør at adgangen til å gjøre innhogg i den må være minst mulig. Formålet med lovverket er at arbeidstakerne skal motta lønnen mest mulig ubeskåret, og at lønnen skal være forutsigbar.

Adgang til å foreta lønnstrekk ved feilutbetaling?

Fra tid til annen foretar arbeidsgivere feilutbetalinger. Som nevnt, er det i utgangspunktet ulovlig for arbeidsgiver å foreta lønnstrekk. I tilfeller med feilutbetalinger foreligger det to mulige unntaksregler.

Det ene unntaket følger av arbeidsmiljøloven § 14-15 tredje ledd bokstav c, og lyder slik: «Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale».

Det andre unntaket følger av en ulovfestet regel om oppgjørskorreksjon, som kalles condictio indebiti. Da må hvert tilfelle vurderes konkret og under hensyn til rimelighet.

Begge disse rettsgrunnlagene ble nylig vurdert av Høyesterett.

Høyesterettsavgjørelse fra desember 2021

Den 17. desember 2021 avsa Høyesterett dom i en sak som omhandlet trekk i lønn. Arbeidsgiver hadde feilaktig utbetalt kr 7 962, og krevde dette tilbakebetalt. I arbeidsavtalen var det inntatt en forhåndsavtale om lønnstrekk ved feilutbetalinger. Arbeidstakeren protesterte på lønnstrekket.

Arbeidsgiver mente at lønnstrekket var lovlig på grunn av forhåndsavtalen, og viste blant annet til aml. § 14-15. I vurderingen av bestemmelsen kom Høyesterett til at en forhåndsavtale om lønnstrekk ikke er tilstrekkelig til å foreta fremtidige lønnstrekk. Lovformålet om at lønnen skal være mest mulig ubeskåret og forutsigbar, ble ilagt særlig vekt. Det var ikke adgang til å foreta lønnstrekk med hjemmel i arbeidsmiljøloven.

Det ble også vurdert hvorvidt den ulovfestede regelen om oppgjørskorreksjon, ga hjemmel for å kreve tilbakebetaling. Høyesterett kom til at denne unntaksbestemmelsen heller ikke var anvendelig, blant annet fordi arbeidsgiver ikke ga noe forhåndsvarsel om feilutbetalingen og at arbeidstakeren mottok utbetalingene i god tro.

Arbeidstaker fikk fullt medhold, ettersom ingen av de to unntakene kom til anvendelse. Arbeidsgiver hadde dermed foretatt ulovlig lønnstrekk, og ble idømt å tilbakebetale beløpet på kr 7 962 samt å betale motpartens sakskostnader på i underkant av kr 700 000.

Sivilombudet har i lengre tid uttrykt en restriktiv tolkning av unntakene for å foreta lønnstrekk. Høyesteretts vurdering i denne saken er dermed i samsvar med langvarig forvaltningspraksis.

Hva innebærer dommen?

Dommen stenger for at forhåndsavtaler om lønnskorrigering kan benyttes for å motregne en feilutbetaling i en senere lønnsutbetaling. Dette innebærer at standardklausuler om lønnstrekk i arbeidsavtaler er i strid med arbeidsmiljølovens strenge regler om lønnstrekk. For å kunne foreta lønnstrekk med hjemmel i aml. § 14-15 må det være inngått en konkretisert avtale om lønnstrekk, som er inngått enten i forbindelse med eller etter at feilutbetalingen har skjedd.

Hva må arbeidsgiver gjøre ved feilutbetalinger?

Ved eventuelle feilutbetalinger må arbeidsgiver for det første foreta en vurdering av hvorvidt det foreligger et rettslig grunnlag for å kreve beløpet tilbakebetalt. Dersom det er tilfelle, må arbeidsgiver for det andre foreta en vurdering av hvordan kravet lovlig kan kreves tilbakebetalt.

Ulovlig lønnstrekk – Lønnstyveri?

Overtredelse av aml. § 14-15 om lønnstrekk kan medføre straff etter aml. § 19-1. Fra og med 1. januar 2022 ble det innført bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven §§ 395 og 396, som omhandler tilfeller der arbeidsgiver uberettiget beriker seg på arbeidstakerens lønn, feriepenger eller annen godtgjøring. Det følger av forarbeidene at bestemmelsen også vil kunne omfatte situasjoner der arbeidsgiver urettmessig foretar trekk i lønn i strid med aml. § 14-15.  Dette betyr at arbeidsgivere som foretar ulovlige lønnstrekk, risikerer straffansvar for lønnstyveri, både etter arbeidsmiljøloven og etter straffeloven.

Ønsker du bistand?

Vi kan bistå arbeidsgivere med rettmessig håndtering av feilutbetalinger.

Vi kan bistå arbeidstakere med å avklare hvorvidt de er utsatt for et ulovlig lønnstrekk, samt hvordan man på best mulig måte kan håndtere dette.