De nye reglene for gransking og undersøkelser forutsetter at den som vil ha noe gransket som hovedregel ikke kan sette granskingsoppdraget bort til sin faste advokatforbindelse. Et spørsmål som oppstår er om et advokatfirma som har gransket noe, etterpå kan ta et oppdrag i forlengelsen av granskingen, altså for samme klient som ga dem granskingsoppdraget. Et nytt oppdrag vil typisk være basert på funn fra granskingen.

Funn i en gransking vil være aktuelle i en oppfølgende rådgivning, for eksempel av personalmessig art, eller som bevis i en mulig rettssak.  

Advokatloven og advokatforskriften, eller regler for god advokatskikk som den også kalles, har regler om taushetsplikt som sier at advokaten og advokatens firma har taushetsplikt om alle opplysninger de får tilgang til i forbindelse med oppdrag. Klienten vil normalt oppheve taushetsplikten for opplysninger advokaten har skaffet seg gjennom granskingsoppdraget, og en granskingsrapport er klientens eiendom som klienten kan bruke, for eksempel i en senere rettssak.

Men i en gransking vil advokaten normalt også få tilgang til opplysninger som ikke eies av klienten selv, typisk ved intervju av ansatte eller samarbeidspartnere. En som er blitt intervjuet kan ha gitt opplysninger som vedkommende oppfatter som fortrolige, og intervjuobjektet kan være ukomfortabel med å møte den samme advokaten i en senere tvist hvor han eller hun vil bli kryssforhørt om den samme informasjon. Intervjuobjektet har gitt opplysninger i tillit til at advokaten behandler opplysningene fortrolig, og det kan være gitt mer-opplysninger i forhold det som vil stå i advokatens rapport. Advokatens plikt til fortrolighet gjelder enhver opplysning som er mottatt som ledd i et oppdrag,  og beskytter også  personer som ikke er advokatfirmaets oppdragsgiver, for eksempel medarbeidere i virksomheten.

Plikten til fortrolighet overfor intervjuobjekter vil også bli problematisk overfor advokatfirmaets oppdragsgiver i den forstand at den legger bånd på advokatfirmaets utførelse av et oppdrag i forlengelsen av granskingsoppdraget. Det er skapt en binding til intervjuede personer som legger bånd på advokaten og derved rører ved advokatens uavhengighet. Enhver slik binding vil være i strid med de etiske regler for god advokatskikk.

Man skal derfor tenke seg godt om før man påtar seg et oppdrag for samme klient i forlengelsen av et granskingsoppdrag.

Forfatter 

Erik Myhr Nilsen
Advokat 
E-post: emn@adiadvokat.no